REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Autor: admin

Artykuły

HARMONOGRAM EGZAMINU I REKRUTACJI

14 kwietnia 2020

Harmonogram egzaminów i rekrutacji
– nowe rozwiązania w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciu terminu egzaminów – zmienione zostały przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów, rekrutacji, zadań dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych.  10 kwietnia Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w tej sprawie.


Harmonogram egzaminów

W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany  harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu. Jednocześnie zostają utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego.  


Zadania zespołów egzaminacyjnych

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego nie później niż 3 dni przed terminem danego egzaminu, musi potwierdzić powołanie członków i przewodniczących zespołów nadzorujących przebieg danego egzaminu w salach egzaminacyjnych i w miejscach przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego oraz zespołów przedmiotowych do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów.

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021-terminy i dokumenty

25 lutego 2020

ZARZĄDZENIE NR 4/2020

BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 28 stycznia 2020 r.

 

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych i przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018r.poz.994 t.j ) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148 t.j ) Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój zarządza co następuje:

  • § 1. Terminypostępowaniarekrutacyjnego orazpostępowania uzupełniającego,atakżeterminyskładaniadokumentów do przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju na rok szkolny 2020/2021, wskazane zostały w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  • § 2. Terminypostępowaniarekrutacyjnego orazpostępowania uzupełniającego,atakżeterminyskładaniadokumentów do klas pierwszych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju na rok szkolny 2020/2021, wskazane zostały w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  • § 3. Zobowiązuje sięDyrektoraZespołuSzkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju,do przeprowadzenia rekrutacji do przedszkola oraz klas pierwszych szkoły podstawowej w terminach o których mowa w §1 i §2 powyżej.
  • § 4. Wpostępowaniurekrutacyjnym ipostępowaniu uzupełniającymna rok szkolny 2020/2021 doprzedszkoli oraz do klas I szkoły podstawowej obowiązują kryteria zgodne z uchwałą nr XXVI/155/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów do oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej, do klas pierwszych szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest gmina Jedlina-Zdrój.
  • § 5. WykonaniezarządzeniapowierzasiędyrektorowiZespołuSzkolno-Przedszkolnego im. JanuszaKorczaka w Jedlinie-Zdroju.
  • § 6. Zarządzeniewchodzi wżyciez dniem podpisania.

 

UWAGA: 

1) Deklaracja rodziców dot. tylko przedszkolaków, którzy będą kontynuować naukę w oddziałach przedszkolnych

2) do wniosku o przyjęcie proszę wypełnić załącznik, który dotyczy tylko dzieci spoza obwodu

3) potwierdzenie woli dotyczy uczniów, którzy deklarują uczęszczanie do ZSP

 

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE TERMINÓW !

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ZS
Data utworzenia:2020-02-25
Data publikacji:2020-02-25
Osoba sporządzająca dokument:admin
Osoba wprowadzająca dokument:Użytkownik
Liczba odwiedzin:1244