Ochrona danych osobowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) i Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka z siedzibą w 58-330 Jedlina-Zdrój ul. Jana  Pawła II 5 e-mail:  sekretariatmsp1@tlen.pl,  informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym im. Janusza Korczakaz siedzibą w 58-330 Jedlina-Zdrój ul. Jana  Pawła II 5 e-mail:  sekretariatmsp1@tlen.pl tel. 74 84 55 285, 74 84 55 284  lub z inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną poprzez: rhiodo-87@o2.pl lub pisemnie na adres: 58-330 Jedlina-Zdrój ul. Jana  Pawła II 5

Wskazanie administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka z siedzibą w 58-330 Jedlina-Zdrój ul. Jana  Pawła II 5 e-mail:  sekretariatmsp1@tlen.pl tel. 74 84 55 285, 74 84 55 284 

Wskazanie inspektora ochrony danych

Inspektor ochrony danych Robert Hulewicz, kontakt:  tel. 74 84 55 285, 536210987, email: sekretariatmsp1@tlen.pl , rhiodo-87@o2.p adres do korespondencji: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka z siedzibą w 58-330 Jedlina-Zdrój ul. Jana  Pawła II 5

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Szkoła przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:

 1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 4. w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, Urząd Skarbowy, komornik sądowy.

Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. III celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka z siedzibą w 58-330 Jedlina-Zdrój ul. Jana  Pawła II 5 pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane w Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka przysługują odpowiednie prawa wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są   nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 6. prawo do przenoszenia danych.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Autor: Administrator

Artykuły

Przejdź do - MONITORING

MONITORING

22 stycznia 2019

REGULAMIN MONITORINGU

22 stycznia 2019

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka z oddziałami Gimnazjum
Data utworzenia:2018-10-04
Data publikacji:2018-10-04
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:3325

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-01-08 10:19:58AdministratoraktualizacjaOchrona danych osobowych
2018-10-04 16:40:12AdministratorAktualizacjaOchrona danych osobowych