Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka

Misja i wizja

MISJA SZKOŁY

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności.

Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom.

Jesteśmy szkołą bezpieczną, przyjazną, radosną i nastawioną na wszechstronny rozwój dziecka.

We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka.

Realizujemy cele zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego i Statucie szkoły, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zadania wychowawcze placówki.

Uczymy odpowiedzialności za siebie i innych podnosząc jakość edukacji włączającej.

Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, humanistycznych, tolerancji, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.

Misją szkoły jest też kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji.

Wychowujemy młodego człowieka mającego poczucie więzi ze swoją szkołą, miejscowością, regionem, Ojczyzną, Europą.

Przygotowujemy uczniów do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych, do pełnienia ważnych ról społecznych i odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznych.

Ściśle współdziałamy z rodzicami oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju.

Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego.

Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

WIZJA SZKOŁY

Szkoła, aby dobrze funkcjonować posiada wizję rozwoju. Jej urzeczywistnieniu  służy planowanie.

Wizja staje się naszym udziałem wtedy, kiedy przekładamy ją na zadania.

Założone efekty:

1. Osiągamy bardzo dobre wyniki kształcenia .

2. Uczniowie otrzymują promocję i kontynuują naukę na wyższych etapach kształcenia.

3. Nasi uczniowie biorą udział i zajmują czołowe miejsca w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych, konkursach i przeglądach z różnych dziedzin;

4. Wyniki w procesie kształcenia, wychowania i opieki osiągamy poprzez umiejętne aktywizowanie dzieci i uczniów, indywidualizację nauczania, rzetelne ocenianie, zgodne z WSO

5. Uczniowie mogą korzystać z zajęć dodatkowych wspomagających i rozwijających ich zainteresowania;

6. Właściwą atmosferę w szkole osiągamy poprzez:

1) dobre relacje interpersonalne zachodzące pomiędzy wszystkimi podmiotami  w szkole,

2) działania na rzecz bezpieczeństwa uczniów,

3) szeroki wachlarz imprez i uroczystości szkolnych;

4) otwartość szkoły na środowisko lokalne;

7. Współpracujemy z rodzicami/ opiekunami dzieci przy rozwiązywaniu ważnych problemów i współdecydowaniu o istotnych aspektach życia szkoły;

8. Wyposażamy szkołę w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz najnowsze urządzenia techniczne.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Dążeniem Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka z oddziałami Gimnazjum jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój.

Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-11-16
Data publikacji:2017-11-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Użytkownik
Liczba odwiedzin:2384