KONKURS FOTOGRAFICZNY

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 stycznia 2020

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO SZKOŁY

 

Zdjęcie profilowe szkoły”

 

I. Organizatorzy

 • Grupa projektowa Lab Tik

 • Andżelika Wojciechowska

 • Agnieszka Sackiewicz-Wiącek

II. Uczestnicy

 • Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO SZKOŁY

 

Zdjęcie profilowe szkoły”

 

I. Organizatorzy

 • Grupa projektowa Lab Tik

 • Andżelika Wojciechowska

 • Agnieszka Sackiewicz-Wiącek

II. Uczestnicy

 • Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju

III. Cel konkursu

 • Popularyzacja fotografii wśród uczniów szkoły

 • Rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystywania fotografii jako artystycznej formy przekazu

 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej

 • Promocja szkoły

IV. Zasady ogólne

 • Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.

 • Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

 • Oddane prace należy opisać drukowanymi literami (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa)

 • Autorzy prac sporządzają oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do oddanych prac oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.

 • Prace nie będą zwracane.

 • Udział w konkursie jest bezpłatny.

 • Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie szkoły oraz na jej profilu Facebook.

V. Zasady szczegółowe

 • Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym tytułem.

 • Technika wykonania fotografii jest dowolna.

 • Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek oznaczenia, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

 • Regulamin, oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych dostępne są u organizatorów konkursu

 • O ile na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik oddając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku.

 • Wymagana wielkość zdjęcia to min. 2MB w formacie JPG.

 • Przesłane zdjęcia muszą stanowić załącznik do e-maila konkursfotograficznylabtik@gmail.com, natomiast w treści maila należy podać imię i nazwisko oraz klasę autora.

VI. Terminy

 • Prace wykonane zgodnie z wymogami organizatorów należy przekazać osobiście do dnia 22 maja 2020 roku.

VII. Ogłoszenie wyników i nagrody

 • Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie szkoły oraz na jej profilu Facebook do 31 maja 2020r.

VIII. Postanowienia końcowe

 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie
  z wymienioną ustawą. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko, szkoła) zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przekazane fundatorowi nagród w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z regulaminu konkursu. W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu nadesłanych przez niego zdjęć. Odbitki zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcjiw materiałach reklamowych . Uczestnik udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy.

Informacje o konkursie można uzyskać u organizatorów:

 • Grupa projektowa Lab Tik

 • Andżelika Wojciechowska

 • Agnieszka Sackiewicz-Wiącek

   

 

 Spodządził

Milena Machowska, Klaudia Kowalik, Liwia Serafin, Justyna Trunkwalter, Ola Boryczka, Kamil Stawinoga, Janek Brzozowski, Igor Jasiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-01-12
Data publikacji:2020-01-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Użytkownik
Liczba odwiedzin:255